Navedeni kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisima na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu služe učenicima kao informacija za predprijavu (do 15. listopada 2009.) i konačnu prijavu (do 1. veljače 2010.) za polaganje ispita iz  državne mature u 2010. godini, s ciljem ispunjavanja uvjeta za upis na željeni studijski program (ili na nekoliko njih).

Rokovi prijave za upis na fakultete i umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu, upisne kvote i cjeloviti postupak rangiranja prijavljenih kandidata bit će objavljeni u siječnju 2010. godine  javnim natječajem u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare  prijavljeni kandidati.

Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kategorija:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća

U ovome su dokumentu navedeni studijski programi  Sveučilišta u Zagrebu te je za svaki od njih utvrđen maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na temelju pojedinih elemenata u spomenutim kategorijama. Ukupan broj bodova ograničen je na 1 000 u svim studijskim programima.

Dokument:
KRITERIJI ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2010./2011.

Skip to content