Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac,
Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Stručni učitelj u praktičnoj nastavi u prometu (instruktor vožnje): 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“NN” br. 1/96. i 80/99.)

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1. životopis

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje o usavršavanju za instruktora “C” kategorije
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO–a
6. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za

zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama a prije izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Takvi kandidati dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju i iz
kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“NN” br. 121/17. i 98/19.) trebaju uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na stranici ministarstva branitelja, na linku

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVAR IVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

page1image5147648 page1image5148224page1image5148416

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se i na muške i ženske osobe.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“NN” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju, te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac, koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.
Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru bit će naznačeni u pozivu za procjenu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama škole na linku: http://www.tehnicka-skola-karlovac.hr
Vrijeme i mjesto održavanja procjene bit će objavljeno na mrežnim stranicama škole na linku: http://www.tehnicka-skola-karlovac.hr najmanje 3 dana prije dana određenog za održavanje testiranja, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko ne pristupe procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, od 22.2.2021. do 2.3.2021. godine.
Prijave dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, 47000 Karlovac, s naznakom “za natječaj za PN u prometu”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole (http://www.tehnicka-skola- karlovac.hr) u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

page2image5069760 page2image5070720 page2image5071488 page2image5070336

 

Skip to content