PlominNaša je škola organizirala terensku nastavu za 3.At i 4. At u termoelektranu Plomin. U Plomin se već tradicionalno ide svake druge godine.

Opći podaci

položaj: Luka Plomin

naziv elektrane: TE Plomin 1 i TE Plomin 2

tip elektrane: kondenzacijska termoelektrana s dva bloka: svaki ima kotao i po jednu parnu turbinu

vrsta goriva: ugljen

ukupna snaga: 330 MW

vrste proizvoda: električna energija

  • Plominski zaljev

 

  •  Pristanište s brodom na iskrcaju

Princip rada

U Plominu se razgledava jedna od najmodernijih termoelektrana u ovom dijelu Europe. Razgledavanje traje oko 2 sata i vrlo je zanimljivo. Puno nom koristi pri razumjevanju principa rada toplinskih strojeva te cjelokupne termoelektrane.

Ugljen se melje u mlinovima i u zračnoj struji, u formi maglice, upuhuje u ložišta kotla. Tu izgara grijući vodu koja, tjerana napojnim pumpama, struji kroz kotlovske cijevi I postepeno se pretvara u pregrijanu vodenu  paru. Parovodima se para dovodi na visokotlačni dio turbine (535°C / 147 bara) gdje ekspandira, a nakon toga se (370°C / 47 bara) vraća u kotao na pregrijavanje.

 

  •  Kotao Plomin II

Nakon pregrijavanja (535°C / 43 bara) ponovno se dovodi na turbine, na srednjetlačni dio, gdje ponovno ekspandira i nakon toga spojnim parovodom dovodi u niski tlak. Ispod niskog tlaka turbine smješten je kondenzator gdje se para hladi rashladnom morskom vodom, ukapljuje te ponovno vraća u kotao, čime se zatvara ciklus.

  • Turbina Plomin II 210 MW

Ekspanzija pare uzrokuje okretanje turbine (3.000 o/min), a time i generator s kojim je spojena krutom spojkom.

Rotoru generator dovodi se istosmjerna uzbudna struja koja uslijed vrtnje rotora u statoru inducira električnu energiju (13.800 V/ 10.334 A).  Transformatorima se električna energija generator transformira na napon mreže (220 kV) I preko rasklopišta odvodi u mrežu.

Voda za hlađenje uzima se iz mora, s dubine 25m, te otvorenim gravitacijskim kanalom dovodi potrošačima u elektrani (najvećim dijelom turbinski kondenzator). Za kotlovsku vodu koristi se slatka voda iz izvora te u kemijskoj pripremi vode demineralizira na potrebnu kvalitetu.

 

Godišnja
proizvodnja
Prosječna
(10 god.)
2007. Snaga
agregata
Tip Godina
izgradnje
TE Plomin 1 585 GWh 786 GWh A 120 MW kondenzacijski 1969.
TE Plomin 2 1316 GWh 1401 GWh B 210 MW kondenzacijski 2000.

 

Zrak

Od ugljena koji izgara u kotlu, uz plinovitu fazu,  preostaju kao nesagoreni dijelovi šljaka i leteći pepeo. Šljaka se hladi vodom u odšljakivaču na dnu kotla. Šljaka se odvozi u tvornicu cementa gdje se koristi kao dodatak cementu.

Dimni plinovi prolaze kroz elektrostatski filtar u kojem se odvajaju leteći pepeo i preostale praškaste nesagorjeline. Pepeo se sprema u silos pepela i kamionima-cisternama odvozi u tvornicu cementa. Pepeo se prodaje tvornici cementa.  Efikasnost (stupnja odvajanja) pepela u elektrofilteru je 99,99%.

  • Dimnjak visine 340m (najviša građevina u HR)

Prije ulaska u dimnjak, dimni plinovi prolaze kroz postrojenje za odsumporavanje.  U tom postrojenju se sumpor iz dimnih plinova odvaja i u kemijskoj reakciji s vodenom otopinom kamene prašine (vapnenca) pretvara u gips. Preostali, pročišćeni dimni plinovi odlaze kroz dimnjak u atmosferu.  Gips se prodaje tvornici cementa.

U pratnji učenicima su bili profesori: Magličić, Bijelić, Žibrat i Veselić.

  •  Razredi 4.AT I 3AT sa profesorima

Nakon Plomina otišlo se u Opatiju gdje je bilo par sati slobodnog vremena za razgledavanje i druge zanimacije.

Skip to content