Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Tehnička škola Karlovac provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba. Primjedbe i prijedloge dostavljene u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmotrit će Školski odbor kao donositelj akata a o čemu će se objaviti i izvješće na internetskoj stranici Tehničke škole Karlovac. Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na odluku možete uputiti putem OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU. Ispunjene obrasce pošaljite na e-mail adresu: tehnicka-skola-ka@ka.htnet.hr ili na adresu Tehnička škola Karlovac, Službenik za informiranje, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac.

Svi dokumenti dostupni su na sljedećoj poveznici.

 

Pristup informacijama

Skip to content