Pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPi

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju čl. 13. st.1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13., 85/15.) i čl. 99. Statuta Tehničke škole Karlovac, ravnatelj škole, Ivan Janković, prof., donio je dana 7.7.2017. godine sljedeću

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Dubravko Sila, dipl.ing., zaposlen na radnom mjestu nastavnika

fizike, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na

pristup informacijama (službenikom za informiranje)

u Tehničkoj školi Karlovac.

 

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove sukladno Zakonu o pravu na

pristup informacijama.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage i prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za informiranje KLASA: 003-11/12-01/01 URBROJ: 2133-49-01-12 od

20.01.2012. godine.

RAVNATELJ  Ivan Janković, prof.

 

KLASA: 003-11/17-01/05

URBROJ: 2133-49-01-17

Karlovac, 7.7.2017. godine

 

Katalog informacija

 

 1. UVODNE NAPOMENE

 

Temeljem čl. 4. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 77/11)

ovaj Katalog sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Tehnička škola Karlovac, Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a.

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Tehnička škola Karlovac omogućava pristup informacijama na

sljedeći način:

 1. putem službene web stranice Škole:

• informacije o ustroju i nadležnosti Škole,

• informacije o zaposlenicima,

• informacije o aktivnostima Škole,

• informacije o pravnim i drugim aktima Škole,

• informacije o učeničkim aktivnostima,

• informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole,

• informacije o načinu i pravilima školovanja,

• najave aktivnosti Škole,

• objave priopćenja za javnost.

 1. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog

priopćavanja,

 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup

informacijama,

 1. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene

informacije,

 1. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže

informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

 1. OSNOVNI PODATCI O TEHNIČKOJ ŠKOLI KARLOVAC

 

Osnivač Škole je Karlovačka županija.

Škola je pravni slijednik Industrijsko-obrtničke škole Karlovac i Tehničke škole Karlovac.

Škola je osnovana 9. srpnja 1991. god. odlukom  Skupštine općine Karlovac.

Sjedište Škole je u Karlovcu, Ljudevita Jonkea 2a.

Osnovna djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje.

Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju za stjecanje srednjeg općeg-stručnog obrazovanja u: strojarskoj, metalurškoj, elektrotehničkoj, PTT prometu i prometnoj struci.

Škola izvodi nastavni plan i program za stjecanje niže stručne spreme u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Škola organizira srednjoškolsko obrazovanje odraslih sukladno odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u: strojarskoj, elektrotehničkoj, metalurškoj, PTT prometu i prometnoj struci.

Obrazovanje odraslih stječe se pohađanjem nastave ili konzultativno-instruktivnom nastavom ili dopisno-konzultativnom nastavom sukladno nastavnim planovima i programima.

Djelatnost odgoja  i obrazovanja  učenika Škola obavlja kao javnu službu.

Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:

• upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i

dokumentacije,

• organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s

učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

• vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o

učeničkim postignućima,

• poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,

• organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

• izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,

• upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički

elektronički upisnik učenika.

Školom upravlja Školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima

raspolaže i koje nadzire Tehnička škola Karlovac, i to kako slijedi:

 1. a) pregled informacija,
 2. b) opis sadržaja informacija,
 3. c) namjena informacija,
 4. d) način osiguravanja prava na pristup informacijama.

 

 1. a) Pregled informacija

 

Škola posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

• ustroju i nadležnosti Škole

• zaposlenicima

• aktivnostima Škole

• pravnim i drugim aktima Škole

• načinu i pravilima školovanja

• učeničkim aktivnostima

• međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

 

 1. b) Opis sadržaja informacija

• ustroj i nadležnost Škole

• radnici

• aktivnosti Škole

• pravni i drugi akti Škole

• način i pravila školovanja

• učeničke aktivnosti

• međuinstitucionalne aktivnosti Škole

 

 1. c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup

informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim

propisima.

 

 1. d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku

propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za

ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Zahtjev se podnosi:

• pisanim putem na adresu:

Tehnička škola Karlovac

Ljudevita Jonkea 2a

47000 Karlovac

 

• putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

tehnicka-skola-ka@ka.htnet.hr

• telefonom na broj: 047/615-809

• telefaxom na sljedeći broj: 047/615-805

• usmenim putem:

osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog utorka od

12:00 do 13:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup

informacijama.

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na

naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će

proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rok za odgovor na zahtjev može se produžiti do 30 dana u slučajevima propisanim

Zakonom.

Pristup informacijama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Izvješće o savjetovanju s javnošću

_______________________________________________________________________________________________

Poziv javnosti na dostavu mišnjenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Statuta Tehničke škole Karlovac

Nacrt prijedloga Statuta Tehničke škole Karlovac 2024. godina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Tehnička škola Karlovac provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba.

Primjedbe i prijedloge dostavljene u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmotrit će Školski odbor kao donositelj akata a o čemu će se objaviti i izvješće na internetskoj stranici Tehničke škole Karlovac.

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na odluku možete uputiti putem OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU. Ispunjene obrasce pošaljite na e-mail adresu: tehnicka-skola-ka@ka.htnet.hr ili na adresu Tehnička škola Karlovac, Službenik za informiranje, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac.

Krajnji rok za dostavu obrazaca savjetovanja je 10.11.2021.

 

Prijedlog Strategije razvoja regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac i plan rada 2021.-2023. možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanje savjetovanje Strategija RCK

Izvještaj – Strategija RCK

 

Prijedlog Plana suradnje s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje u RH i izvan RH te međunarodnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja, centrima izvrsnosti (CoVEs) možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanje savjetovanje Plan Strukovne škole

Izvještaj – Plan Strukovne škole

 

Prijedlog Plana suradnje s visokim učilištima u području istraživanja i razvoju/uvođenju inovacija možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanje savjetovanje Plan Visoka učilišta

Izvještaj – Plan Visoka učilišta

 

Prijedlog Plana suradnje s komorama, trgovačkim društvima i obrtima u provedbi modernizacije strukovnog obrazovanja i osiguranja programa cjeloživotnog učenja prema potrebama tržišta rada, kao i modernizacije poslovanja gospodarstva možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanje savjetovanje Plan Gospodarstvo

Izvještaj – Plan Gospodarstvo

 

Prijedlog Plan suradnje s učeničkim domovima na području organizacije učeničkih televizija, strukovnih natjecanja, mobilnosti i međunarodne suradnje (Erasmus+) možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanje savjetovanje Plan Učenički dom

Izvještaj – Plan Učenički dom

 

Skip to content