Sukob interesa

Obveza iz članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Temeljem čl. 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Tehnička škola Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod: Tehnička škola Karlovac je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

a) Hrvatski radio Karlovac d.o.o., Obala Vladimira Mažuranića 2, 47 000 Karlovac

b) AURORA, obrt za zabavne igre i tematske parkove, vl. Sandro Drvodelić, Bašćinska cesta 45A, 47 000 Karlovac

c) Elektroničarski RTV obrtnički servis, vl. Tomislav Marić, Dr. V. Mačeka 5, 47 000 Karlovac

Skip to content